Töissä.

Sairaanhoitajat kertovat tällä palstalla, mitä työelämässä tapahtuu.

Teksti Merja Nummelin, opetuskoordinaattori, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, (merja.nummelin@varha.fi); Pia Kukkonen, kliininen opettaja, hoitotyö, HUS; Hanna Näätänen, osaamisen kehittämisen asiantuntija, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote; Sara Palander, kliininen opettaja, hoitotyö, HUS; Anne-Mari Survonen, kliinisen hoitotyön opettaja, Varsinais-Suomen hyvinvointialue; Janne Rautiainen, kliinisen hoitotyön opettaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue; Kuvat Vesa-Matti Väärä

Tiimityötä. Ensihoitajaopiskelija Noora Hampinen (oik.) ja sairaanhoitajaopiskelija Saija Lybeck suorittavat moduuliharjoittelua TYKSin tähystysyksikössä. Sairaanhoitaja Sami  Rustari toimii ohjaajana.
Tiimityötä. Ensihoitajaopiskelija Noora Hampinen (oik.) ja sairaanhoitajaopiskelija Saija Lybeck suorittavat moduuliharjoittelua TYKSin tähystysyksikössä. Sairaanhoitaja Sami Rustari toimii ohjaajana.

Itsenäisesti ja yhdessä

Moduulimallisessa harjoittelussa opiskelijat työskentelevät tiiminä ja hoitavat potilaita mahdollisimman itsenäisesti. Suosittua harjoittelumallia pilotoitiin poliklinikoilla Turussa ja Kuopiossa.

Vertaisoppiminen, potilas oppimisen lähtökohtana sekä ohjaajatiimin tuki ovat opiskelijamoduuliharjoittelun keskeiset elementit. Moduuliharjoittelussa vähintään kaksi opiskelijaa työskentelee tiiminä ja hoitaa heille osoitettuja potilaita mahdollisimman itsenäisesti ohjaajansa tukemana.

Opiskelijat saavat vähitellen lisää vastuuta osaamisensa kehittyessä. Harjoittelumallissa oppiminen nähdään prosessina, jossa aktiivinen opiskelija kartuttaa omia tietojaan ja taitojaan ollessaan vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, potilaiden sekä moniammatillisen tiimin kanssa.

Ohjaajatiimin rooli on mentoroiva, ja päivittäinen ohjaus toteutetaan pääsääntöisesti koko tiimille huomioiden myös kunkin opiskelijan yksilölliset tarpeet. Ohjaus jakautuu ohjaajatiimin kesken, ja yhdessä vuorossa opiskelijoita ohjaa yksi ohjaaja.

Opiskelijat aloittavat harjoittelun samaan aikaan, joten heidät voidaan perehdyttää kerralla. Hyvä perehdytys helpottaa harjoittelupaikkaan tutustumista ja tukee opiskelijoiden itseohjautuvuutta.

Opiskelijoilta edellytetään aktiivista roolia perehtyjinä. Perehdytykseen osallistuvat opiskelijoiden lisäksi ohjaava opettaja, yksikön ohjaajat sekä eri asiantuntijat.

Perehdytysprosessiin on kuvattu toimijoiden vastuut sekä perehdytyksen sisältö ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana. Prosessikuvauksen on tehnyt Valtakunnallisen opiskelijaohjauksen kehittämisverkoston (ValOpe) työryhmä, joka kehittää opiskelijamoduuliharjoittelumallia.

Opiskelijat saavat vähitellen lisää vastuuta osaamisensa kehittyessä.

Moduuliharjoittelu on yleistynyt viime vuosina. Harjoittelumalli on nykyään käytössä laajalti ympäri Suomea eri terveydenhuollon organisaatioissa, erityisesti vuodeosastoilla, mutta lisäksi muun muassa valvonnassa, teho-osastoilla, kuvantamisessa ja fysioterapiassa.

Harjoittelumallia on ryhdytty hyödyntämään myös poliklinikoilla. Opiskelijamoduulia pilotoitiin syksyllä 2022 Turun yliopistollisen sairaalan (TYKS) gastroenterologian poliklinikalla sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) kirurgian poliklinikalla.

Harjoittelut toteutettiin molemmissa sairaaloissa osana viiden viikon kliinistä harjoittelua.

Opiskelijoista muodostettiin työpareja, jotka vastasivat potilaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta mahdollisimman itsenäisesti. Kokonaisvaltaiseen hoitoon kuului hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi.

TYKSin gastroenterologian poliklinikalla opiskelijat esimerkiksi suunnittelivat potilaan vastaanottokäynnin, valmistelivat yhdessä potilaan gastroskopiaan ja toimivat sairaanhoitajan roolissa lääkärin työparina, ohjaajansa tukemana.

Ohjaajatiimin rooli on mentoroiva, ja päivittäinen ohjaus toteutetaan pääsääntöisesti koko tiimille.

Moduuliin osallistuneet opiskelijat olivat eri vaiheissa opintojaan. Nimetty ohjaaja toimi taustalla tukien heitä tarvittaessa ja varmistaen hoidon laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden.

Opiskelijat sopivat keskinäisestä työnjaostaan ennen potilaan vastaanottoa ja keskustelivat ohjaajan kanssa suunnitelmistaan.

Vuorovaikutus ja rakentava palaute ovat tärkeitä. Ne auttavat opiskelijaa oppimaan ja antavat hänelle valmiuksia tulevaan työelämään.

Harjoittelun lopussa opiskelijat olivat varmempia ja kokivat pystyvänsä toimimaan jo hyvinkin itsenäisesti.

Harjoittelun aikaista oppimista tuetaan reflektiokeskusteluilla, joiden pohjana on käytetty ValOpen kehittämää runkoa. Reflektio kehittää opiskelijoiden ajattelua sekä auttaa heitä yhdistämään teoriatietoa ja hoitotyön käytäntöä. Reflektion avulla aiemmin opitun päälle voidaan rakentaa uutta tietoa ja uusia näkökulmia.

Reflektiiviset taidot tarkoittavat kykyä arvioida omaa oppimista, ajattelua ja tietoja sekä ominaisuuksia oppia. Reflektiokeskustelun päätteeksi arvioidaan tavoitteiden täyttyminen ja asetetaan tavoitteet tulevalle.

Reflektiokeskustelua ohjaavia teemoja ovat vertaisoppiminen, ohjaajan rooli ja potilas oppimisen lähtökohtana. Lisäksi huomioidaan yleSHarviointi-hankkeessa määritellyt eri osaamisvaatimukset ja sisällöt. Keskusteluun osallistuvat opiskelijat ja ohjaajat. Keskustelu keskittyy opiskelijan oppimiseen liittyviin tarpeisiin, ja kaikkien näkemykset huomioidaan tasapuolisesti.

TYKSin ja KYSin poliklinikoiden ohjaajat arvioivat, että opiskelijat onnistuivat hienosti viime syksyn moduuliharjoittelussa.

Harjoittelun lopussa opiskelijat olivat varmempia ja kokivat pystyvänsä toimimaan jo hyvinkin itsenäisesti ilman ohjaajan jatkuvaa läsnäoloa.

Yksi opiskelija työllistyi harjoittelun jälkeen yksikköön. Opiskelijamoduuliharjoittelu poliklinikkaympäristössä toteutui onnistuneesti, ja toiminta on jatkunut pilotin jälkeen. ●

Oikaisu: Sairaanhoitaja-lehden 4/2023 Tulossa-sivulla olleessa valokuvassa oli Saija Lybeck, ei Johanna Setälä.

Tiimityötä. Ensihoitajaopiskelija Noora Hampinen (oik.) ja sairaanhoitajaopiskelija Saija Lybeck suorittavat moduuliharjoittelua TYKSin tähystysyksikössä. Sairaanhoitaja Sami  Rustari toimii ohjaajana.
Tiimityötä. Ensihoitajaopiskelija Noora Hampinen (oik.) ja sairaanhoitajaopiskelija Saija Lybeck suorittavat moduuliharjoittelua TYKSin tähystysyksikössä. Sairaanhoitaja Sami Rustari toimii ohjaajana.
Reflektiokeskustelu. Sairaanhoitajaopiskelija Saija Lybeck ja ensihoitajaopiskelija Noora Hampinen keskustelevat harjoittelussa oppimistaan asioista sairaanhoitajien Sami Rustarin ja Johanna Setälän kanssa.
Reflektiokeskustelu. Sairaanhoitajaopiskelija Saija Lybeck ja ensihoitajaopiskelija Noora Hampinen keskustelevat harjoittelussa oppimistaan asioista sairaanhoitajien Sami Rustarin ja Johanna Setälän kanssa.
Prosessikaavio. Perehdytystä järjestetään ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana. Siitä kantavat vastuuta niin opiskelija, opettaja, ohjaaja kuin harjoittelupaikan asiantuntijat.
Prosessikaavio. Perehdytystä järjestetään ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana. Siitä kantavat vastuuta niin opiskelija, opettaja, ohjaaja kuin harjoittelupaikan asiantuntijat.
Vertaisoppimista. Opiskelijat Saija Lybeck ja Noora Hampinen valmistelevat yhdessä välineet tähystystoimenpidettä varten ohjaajan tukiessa taustalla.
Vertaisoppimista. Opiskelijat Saija Lybeck ja Noora Hampinen valmistelevat yhdessä välineet tähystystoimenpidettä varten ohjaajan tukiessa taustalla.
Oppimisen lähtökohta. Opiskelijat valmistelevat potilasta tähystystoimenpiteeseen ja avaavat hänelle suoniyhteyden. Moduuliharjoittelussa potilas on oppimisen lähtökohta.
Oppimisen lähtökohta. Opiskelijat valmistelevat potilasta tähystystoimenpiteeseen ja avaavat hänelle suoniyhteyden. Moduuliharjoittelussa potilas on oppimisen lähtökohta.

Moduuliharjoittelu on itsenäistä tiimityötä

• Moduuliharjoittelu on Suomessa yleistynyt yksilöharjoittelun rinnalle. Harjoittelumalli kehitettiin alun perin Karoliinisessa yliopistosairaalassa Ruotsissa.

• Perinteisessä yksilöharjoittelussa ohjaaja ohjaa yhtä opiskelijaa, ja ohjaaja on vastuussa opiskelijan oppimisesta. Moduuliharjoittelussa vähintään kaksi opiskelijaa työskentelee tiiminä, joka toimii mahdollisimman itsenäisesti ohjaajien tukemana.

• Moduuliharjoittelussa potilas on oppimisen lähtökohta. Oppiminen nähdään prosessina, jossa opiskelija omalla aktiivisuudellaan kehittää tietojaan ja taitojaan muiden opiskelijoiden kanssa, ja vastuuta lisätään asteittain osaamisen mukaan.

• Ohjaajatiimin rooli on mentoroiva, ja päivittäinen ohjaus toteutetaan yleensä yhteisesti koko opiskelijatiimille, kuitenkin yksilölliset tarpeet huomioiden.

• Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisverkosto (ValOpe) kehittää opiskelijaohjausta useassa työryhmässä. ValOpe Opiskelijamoduuli -työryhmä tarkastelee ja kehittää opiskelijamoduuliharjoittelun käytänteitä.

Plussat & miinukset

+ Opiskelijamoduuli­harjoittelu toimii myös poliklinikoilla.

+ Hyvä perehdytys on tärkeää oppimisen kannalta.

+ Reflektiokeskustelu auttaa pohtimaan omaa oppimista ja osaamista syvällisesti.

+ Oppiminen muilta opiskelijoilta lisää opiskelijoiden itseluottamusta ja vähentää ahdistuneisuutta.

+ Itsenäinen työote helpottaa ammattilaisen rooliin kasvamista.

– Opiskelijoiden poissaolot vaikeuttavat moduulin toimintaa.

– Opiskelijoiden yksilöllisen ohjauksen huomioiminen voi olla haasteellista.

– Ohjaajien vaihtuvuus saattaa hankaloittaa osaamisen kehittymisen arviointia.

Moduuliharjoittelu on itsenäistä tiimityötä

• Moduuliharjoittelu on Suomessa yleistynyt yksilöharjoittelun rinnalle. Harjoittelumalli kehitettiin alun perin Karoliinisessa yliopistosairaalassa Ruotsissa.

• Perinteisessä yksilöharjoittelussa ohjaaja ohjaa yhtä opiskelijaa, ja ohjaaja on vastuussa opiskelijan oppimisesta. Moduuliharjoittelussa vähintään kaksi opiskelijaa työskentelee tiiminä, joka toimii mahdollisimman itsenäisesti ohjaajien tukemana.

• Moduuliharjoittelussa potilas on oppimisen lähtökohta. Oppiminen nähdään prosessina, jossa opiskelija omalla aktiivisuudellaan kehittää tietojaan ja taitojaan muiden opiskelijoiden kanssa, ja vastuuta lisätään asteittain osaamisen mukaan.

• Ohjaajatiimin rooli on mentoroiva, ja päivittäinen ohjaus toteutetaan yleensä yhteisesti koko opiskelijatiimille, kuitenkin yksilölliset tarpeet huomioiden.

• Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisverkosto (ValOpe) kehittää opiskelijaohjausta useassa työryhmässä. ValOpe Opiskelijamoduuli -työryhmä tarkastelee ja kehittää opiskelijamoduuliharjoittelun käytänteitä.

Plussat & miinukset

+ Opiskelijamoduuli­harjoittelu toimii myös poliklinikoilla.

+ Hyvä perehdytys on tärkeää oppimisen kannalta.

+ Reflektiokeskustelu auttaa pohtimaan omaa oppimista ja osaamista syvällisesti.

+ Oppiminen muilta opiskelijoilta lisää opiskelijoiden itseluottamusta ja vähentää ahdistuneisuutta.

+ Itsenäinen työote helpottaa ammattilaisen rooliin kasvamista.

– Opiskelijoiden poissaolot vaikeuttavat moduulin toimintaa.

– Opiskelijoiden yksilöllisen ohjauksen huomioiminen voi olla haasteellista.

– Ohjaajien vaihtuvuus saattaa hankaloittaa osaamisen kehittymisen arviointia.