Töissä.

Sairaanhoitajat kertovat tällä palstalla, mitä työelämässä tapahtuu.

Teksti Katja Räisänen, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), (katja.raisanen@kamk.fi); Kuvat Akseli Muraja

Olkapää, polvi. Arvola-kodin sairaanhoitaja ja tiimivastaava Heta Mehtonen (oik.) auttaa Leila Jokelaista aivojumpassa. Taustalla Eija Romppanen.
Olkapää, polvi. Arvola-kodin sairaanhoitaja ja tiimivastaava Heta Mehtonen (oik.) auttaa Leila Jokelaista aivojumpassa. Taustalla Eija Romppanen.

Kunnioittavia kohtaamisia

Sairaanhoitajaopiskelijoita juurrutetaan ikäihmisten hoitotyöhön uuden ohjaamismallin avulla. Kainuussa kehitetty malli huomioi eri kieli- ja kulttuuritaustaiset opiskelijat. Kajaanilaisessa Arvola-kodissa monikulttuurisuus on voimavara.

Sairaanhoitajat Heta Mehtonen ja Sirkka Ohtonen työskentelevät vanhustyön ammattilaisina Kajaanin Arvola-kodissa. Mehtonen toimii myös tiimivastaavana ja Ohtonen Arvola-kodin johtajana.

Hoitokodissa annetaan ympärivuorokautista hoitoa tehostetun palveluasumisen asiakkaille. Sairaanhoitajat huolehtivat vanhusten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Työhön sisältyvät turvallinen lääkehoito, ravitsemus ja hygienia sekä mielen ja kehon hyvinvointi.

Kyky ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä on sairaanhoitajan työssä tärkeää. Lähihoitajat konsultoivat sairaanhoitajia monenlaisissa asioissa, kuten haavanhoidossa tai seuratessa asiakkaiden turvotuksia, ihomuutoksia ja vitaalielintoimintoja.

Sairaanhoitaja päättää, miten ja millä nopeudella asioihin reagoidaan. Sairaanhoitajalla on hoitokodissa kokonaisvaltainen vastuu vanhusten sairaanhoidosta yhdessä lääkärin kanssa.

Hoitohenkilökunta kohtaa asukkaat yksilöinä ja ottaa jokaisen elämänrytmin huomioon.

Vanhustyössä korostuvat kohtaamiset ja vuorovaikutus, jotka palkitsevat tekijänsä. Monipuolisella, kokonaisvaltaisella ja moni­ammatillisella tiimityöllä edistetään vanhusten hyvää elämää.

Hoitohenkilökunta kohtaa asukkaat yksilöinä ja ottaa jokaisen elämänrytmin huomioon. Yksi asukas haluaa aamulla viipyillä sängyssä pidempään, kun taas toinen asukas herää jo varhain, ja yövuorossa oleva hoitaja avustaa häntä aamutoimissa.

Asukkailla on mahdollisuus saada juhliin viiniä tai kuohuvaa. Aivan tavallisena suihkupäivänäkin voi halutessaan saada rommishotin.

Aito läsnäolo ja kosketus kuuluvat asukkaan yksilölliseen kohtaamiseen. Ystävällinen ja kunnioittava kohtaaminen parantaa vanhusten turvallisuuden tunnetta, vähentää yksinäisyyttä ja parantaa heidän elämänlaatuaan.

Läheiset voivat vierailla asukkaiden luona, milloin heille parhaiten sopii.

Sairaanhoitajaopiskelijat otetaan Arvola-kodissa ilolla vastaan. Opiskelijoihin luodaan hyvä, turvallinen ja luottamuksellinen suhde, mikä edesauttaa oppimista. Koko työyhteisö tekee yhdessä töitä opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Opiskelijoiden ohjaamiseen liittyen Arvola-koti on tehnyt yhteistyötä Innostu vanhustyöstä­ -hankkeen kanssa. Hankkeessa kehitettiin Ohjataan yhdessä -malli, jossa huomioidaan tukea tarvitsevat ja vieraskieliset opiskelijat. ­Ohjausmallin koulutuspaketissa annetaan vinkkejä opiskelijoiden oppimisprosessin tukemiseen sekä kulttuuri- ja kielitietoisuuteen.

Ohjausmallin mukaisesti ohjaaja ja opiskelija keskustelevat päivittäin työharjoittelun tilanteista, kokemuksista ja tunteista. Opiskelijoiden osaamista yritetään yhdessä sanoittaa, ja heille annetaan mahdollisimman paljon positiivista ja kannustavaa palautetta.

Sairaanhoitajat toimivat roolimallina opiskelijoille, millä on suuri merkitys ammatillisuuden ja osaamisen kehittymisen sekä potilaiden hyvän hoidon kannalta. Sairaanhoitajat auttavat opiskelijoita huomaamaan, miten monipuolista ja innostavaa vanhustyö on.

Onnistuneen opiskelijaohjauksen avulla sairaanhoitajaopiskelijat ovat yhä kiinnostuneempia vanhustyöstä.

Monikulttuurisuus rikastuttaa työyhteisöä ja antaa hoitotyöhönkin erilaista näkökulmaa.

Arvola-kodissa työskentelee useita lähihoitajia ja hoiva-avustajia eri kulttuureista. Monikulttuurisuus rikastuttaa työyhteisöä ja antaa hoitotyöhönkin erilaista näkökulmaa.

Kunnioittava suhtautuminen ikäihmisiin ja vanhenemiseen on Arvola-kodin monikulttuurisille työntekijöille luontevaa. Perheyhteisö ja yhteisöllisyys on heille tärkeää, ja se näkyy myös työn tekemisessä. Syntymäpäiväjuhlissa lauletaan kaikilla niillä kielillä, joita työyhteisö puhuu.

Monikulttuurisuus myös haastaa työyhteisöä. Tärkeintä on utelias, kiinnostunut ja positiivinen asenne eri kulttuureja kohtaan, ei niinkään tieto kaikista kulttuurien eroavaisuuksista.

Myönteinen asenne ja avoin mieli auttavat kulttuurisissa ristiriidoissa. Asioiden puheeksi ottaminen toista kunnioittavasti mutta rohkeasti on koko työyhteisön etu.

Ohjausmallin mukaisesti työharjoittelun ohjaaja tunnistaa myös oman kulttuurinsa vaikutukset ja ennakkoluulot omaan toimintaansa.

Kielitietoinen sairaanhoitaja käyttää helppoja kielen rakenteita ja puhuu luonnollista sekä selkeää puhekieltä.

Suomen kielen riittävän hyvä taito on välttämättömyys vanhustyössä. Joskus viestimiseen tarvitaan kuitenkin avuksi käsiä, ilmeitä, eleitä, sanoja ja jopa piirtämistä.

Kielitaito on monitahoinen ja jatkuva prosessi. Puheen tuottaminen on kielitaidon ehkä näkyvin osa, mutta siihen kuuluu myös luetun ja puhutun kielen ymmärtäminen.

Jos opiskelija tai työntekijä vielä opettelee suomen kieltä, viestin perillemeno kannattaa varmistaa. Yksi hyvä keino on pyytää häntä kertomaan asia omin sanoin.

Kielikuvia voi olla vaikea ymmärtää, joten niitä kannattaa välttää. Myös lausahdukset, joissa kieltoverbiä käytetään suostuttelevissa kysymyksissä, kuten ”etkö voisi jäädä ylitöihin”, ovat usein hankalia.

Kielitietoisuus monikulttuurisessa työyhteisössä tarkoittaa sitä, että henkilökunta osaa selkeyttää omaa puhetapaansa yksinkertaiseksi ja ymmärrettäväksi. Kielitietoinen sairaanhoitaja käyttää helppoja kielen rakenteita ja puhuu luonnollista sekä selkeää puhekieltä.

Kielenoppimista voidaan tukea valmistautumalla ja harjoittelemalla tilanteita etukäteen sekä antamalla tilannekohtaisia kielellisiä malleja.

Monikulttuurisiin kohtaamisiin ja työyhteisöihin sisältyy paljon voimavaroja. Monipuoliset näkökulmat, laaja osaaminen sekä erilaiset ajattelu- ja toimintatavat mahdollistavat tehokkaan, luovan ja joustavan toiminnan.

Monimuotoinen työyhteisö voi olla erittäin hyvin toimiva, jos sen koko potentiaali hyödynnetään. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveys­alalla tulee työskentelemään entistä enemmän eri kulttuureista tulevia ammattilaisia, jolloin työyhteisöihin tarvitaan lisää kulttuuri- ja kieli­tietoisuutta.

Sairaanhoitajat kohtaavat työssään ikääntyneitä monenlaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Ikääntyneiden hoitotyö vaatii monipuolista, asiantuntevaa ja vahvaa osaamista kaikkialla, missä ikääntyneitä hoidetaan. Väestön ikääntyessä asiakkaiden määrä kasvaa.

On merkityksellistä, millaisen kokemuksen sairaanhoitajaopiskelijat saavat vanhustyöstä erilaisissa harjoittelupaikoissa, ja miten heitä ohjataan ikääntyneiden hoitotyön laajaan osaamiseen. Tämän päivän sairaanhoitajaopiskelijat ovat tulevaisuuden hoitotyön asiantuntijoita ja ammattilaisia – meidän kaikkien kollegoita.

Olkapää, polvi. Arvola-kodin sairaanhoitaja ja tiimivastaava Heta Mehtonen (oik.) auttaa Leila Jokelaista aivojumpassa. Taustalla Eija Romppanen.
Olkapää, polvi. Arvola-kodin sairaanhoitaja ja tiimivastaava Heta Mehtonen (oik.) auttaa Leila Jokelaista aivojumpassa. Taustalla Eija Romppanen.
Kaikki mukaan. Hoitokodin johtaja Sirkka Ohtonen (vas.) ja sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelija Essi Koistinen ohjaavat asukkaille aivojumppaa.
Kaikki mukaan. Hoitokodin johtaja Sirkka Ohtonen (vas.) ja sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelija Essi Koistinen ohjaavat asukkaille aivojumppaa.
Hellää huolenpitoa. Lähihoitaja Bijoux Ebengo Balongo kampaa Eija Romppasen hiuksia.
Hellää huolenpitoa. Lähihoitaja Bijoux Ebengo Balongo kampaa Eija Romppasen hiuksia.
Säännöllistä seurantaa. Arvola-kodin asukkaalta mitataan verenpaine.
Säännöllistä seurantaa. Arvola-kodin asukkaalta mitataan verenpaine.
Lounaan aika. Sairaanhoitaja- ja terveyden­hoitaja­opiskelija Essi Koistinen auttaa Unto Kaikkosta syömisessä.
Lounaan aika. Sairaanhoitaja- ja terveyden­hoitaja­opiskelija Essi Koistinen auttaa Unto Kaikkosta syömisessä.
Perehdytystä. Arvola-kodin vastaava hoitaja Heta Mehtonen neuvoo opiskelija Essi Koistista lääkelistoissa.
Perehdytystä. Arvola-kodin vastaava hoitaja Heta Mehtonen neuvoo opiskelija Essi Koistista lääkelistoissa.
Keho ja mieli. Aivojumpassa harjoitellaan muun muassa käsien ja sormien koordinaatiota.
Keho ja mieli. Aivojumpassa harjoitellaan muun muassa käsien ja sormien koordinaatiota.
Kasvava asiakasryhmä. Ikääntyneiden hoitotyö vaatii monipuolista, asiantuntevaa ja vahvaa osaamista.
Kasvava asiakasryhmä. Ikääntyneiden hoitotyö vaatii monipuolista, asiantuntevaa ja vahvaa osaamista.

Innostu vanhustyöstä
-hanke

• Vuosina 2021–2023 toteutetun hankkeen tavoitteena oli lisätä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kiinnostusta vanhustyötä kohtaan ja saada lisää työvoimaa Kainuun alueen vanhustyön yksiköihin.

• Hankkeessa kehitettiin opiskelijoiden ohjaukseen malli, jossa on huomioitu tukea tarvitsevat ja vieraskieliset opiskelijat. Ohjataan yhdessä -malli ja koulutuspaketti löytyvät osoitteesta: https://bit.ly/3LJnish

• Mallin mukaisesti ohjaaja muun muassa keskustelee opiskelijan kanssa päivittäin ja antaa palautetta, puhuu selkeästi ja kannustaa opiskelijaa suomen kielen käyttöön sekä rohkaisee opiskelijaa pohtimaan kokemaansa ja oppimaansa.

• Opiskelija on mallin mukaan aktiivinen ja esimerkiksi harjoittelee suomen kieltä ja tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, opettelee työssä tarvittavat käsitteet, hakeutuu aktiivisesti oppimistilanteisiin sekä kertoo, missä tarvitsee apua.

• Innostu vanhustyöstä -hankkeessa toimivat Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun hyvinvointialue. Euroopan sosiaalirahasto rahoitti kuluista 75 prosenttia.

• Hankkeen pilottikohteita olivat Arvola-koti ja Kajaanin pohjoinen kotihoito. Arvola-kodissa on kolme ryhmäkotia, joissa annetaan ympärivuorokautista hoitoa tehostetun palveluasumisen asiakkaille.

Plussat & miinukset

+ Vanhustyö on sekä moniammatillista että itsenäistä.

+ Asiakkaat ovat ainutlaatuisia ja elämää kokeneita ikäihmisiä.

+ Vanhustyö vaatii laajaa osaamista.

+ Kokonaisvaltainen työ antaa paljon.

– Tietojärjestelmät eivät ole aina yhteensopivia.

– Työ ei juuri sisällä akuuttia säpinää, jos sellaista kaipaa.

– Korona-aika on ollut raskas.

Innostu vanhustyöstä
-hanke

• Vuosina 2021–2023 toteutetun hankkeen tavoitteena oli lisätä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kiinnostusta vanhustyötä kohtaan ja saada lisää työvoimaa Kainuun alueen vanhustyön yksiköihin.

• Hankkeessa kehitettiin opiskelijoiden ohjaukseen malli, jossa on huomioitu tukea tarvitsevat ja vieraskieliset opiskelijat. Ohjataan yhdessä -malli ja koulutuspaketti löytyvät osoitteesta: https://bit.ly/3LJnish

• Mallin mukaisesti ohjaaja muun muassa keskustelee opiskelijan kanssa päivittäin ja antaa palautetta, puhuu selkeästi ja kannustaa opiskelijaa suomen kielen käyttöön sekä rohkaisee opiskelijaa pohtimaan kokemaansa ja oppimaansa.

• Opiskelija on mallin mukaan aktiivinen ja esimerkiksi harjoittelee suomen kieltä ja tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, opettelee työssä tarvittavat käsitteet, hakeutuu aktiivisesti oppimistilanteisiin sekä kertoo, missä tarvitsee apua.

• Innostu vanhustyöstä -hankkeessa toimivat Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun hyvinvointialue. Euroopan sosiaalirahasto rahoitti kuluista 75 prosenttia.

• Hankkeen pilottikohteita olivat Arvola-koti ja Kajaanin pohjoinen kotihoito. Arvola-kodissa on kolme ryhmäkotia, joissa annetaan ympärivuorokautista hoitoa tehostetun palveluasumisen asiakkaille.

Plussat & miinukset

+ Vanhustyö on sekä moniammatillista että itsenäistä.

+ Asiakkaat ovat ainutlaatuisia ja elämää kokeneita ikäihmisiä.

+ Vanhustyö vaatii laajaa osaamista.

+ Kokonaisvaltainen työ antaa paljon.

– Tietojärjestelmät eivät ole aina yhteensopivia.

– Työ ei juuri sisällä akuuttia säpinää, jos sellaista kaipaa.

– Korona-aika on ollut raskas.