Töissä.

Sairaanhoitajat kertovat tällä palstalla, mitä työelämässä tapahtuu.

Teksti Marja Kiijärvi-Pihkala, TKI-asiantuntija, MESH-hankkeen projektipäällikkö, LAB-ammattikorkeakoulu; Sari Lappalainen, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu (sari.lappalainen@lab.fi)

Kuvat Leena Koskela

Suuri merkitys. Mentorina toimineen sairaanhoitaja Mary Wambuin (vas.) tuki oli tärkeä voimavara opiskelija Rekha Chaudharylle.
Suuri merkitys. Mentorina toimineen sairaanhoitaja Mary Wambuin (vas.) tuki oli tärkeä voimavara opiskelija Rekha Chaudharylle.

Mentoroinnista nostetta työelämään

Mentoroinnilla tuetaan maahanmuuttajataustaisten ­
sairaanhoitajien sijoittumista suomalaiseen työelämään.
Lahdessa toteutettiin mentorointiohjelma englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijoille.

Maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajaopiskelijat tarvitsevat tukea perehtyessään suomalaiseen työelämään ja etsiessään työtä Suomesta. LAB-ammattikorkeakoulun Lahden yksikössä tähän tarpeeseen on vastattu mentoroinnilla.

Vapaaehtoisina mentoreina eli eräänlaisina neuvonantajina ovat toimineet jo työelämässä olevat sairaanhoitajat. Ohjausta saavina aktoreina on ollut englanninkielisen sairaanhoitaja­koulutuksen maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Mentorointi on kuitenkin tapahtunut suomen kielellä.

LABissa ensimmäinen ryhmä mentoreita ja aktoreita työskenteli yhdessä kevään 2020 aikana. Mukana oli kaikkiaan 13 sairaanhoitaja­–opiskelija-paria. Prosessi alkoi tammikuussa yhteisellä tapaamisella ja päättyi toukokuun lopussa yhteiseen juhlaan.

Yhden mentori–aktori-parin muodostivat Mary Wambui ja Rekha Chaudhary. Wambui työskentelee sairaanhoitajana Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Salpausselän kuntoutussairaalassa. Chaudhary opiskelee kolmatta vuotta LABin Lahden yksikössä.

Wambui ja Chaudhary tapasivat viime keväänä viidesti. Kohtaamispaikkana oli LABin kampuksen kahvila, mutta koronavirustilanteen vuoksi he pitivät yhteyttä myös verkko­välitteisesti. Molemmat jakoivat avoimesti omia kokemuksiaan, ja kumpikin koki hyötyneensä mentoroinnista.

Chaudhary kertoi saaneensa mentoroinnin avulla uusia näkökulmia ja tietoja suomalaisesta työelämästä. Hän sai yhteyden henkilöön, joka oli juuri häntä varten ja jolta kysyä työelämässä mietityttäviä asioita.

– Verkkoyhteyden toisessa päässä tai vieressäni oli kollega, joka jakoi omia kokemuksiaan minun kanssani ja antoi neuvoja elämään ja työelämään. Mentorini oli paikalla, kun minulla oli tarvetta purkaa sydäntäni ja mieltäni, Chaudhary kuvailee.

Wambui ryhtyi mentoriksi, koska halusi auttaa. Hän on itsekin opiskellut englanninkielisessä koulutusohjelmassa sekä tullut Suomeen opiskelemaan osaamatta suomen kieltä ja tuntematta suomalaista kulttuuria.

Pienetkin työelämään liittyvät neuvot voivat auttaa aktoria eteenpäin omalla urallaan, Wambui toteaa. Mentorina toimiminen on tuonut myös hänelle uusia ajatuksia ja oppeja työelämään.

Luottamus, läsnäolo ja avoin mieli. Nämä kolme asiaa ovat Wambuin mielestä mentoroinnissa keskeisintä.

Luottamuksen syntymiseen auttaa tasa-arvoinen suhde mentorin ja aktorin välillä. Wambui koki itse olevansa enemmän Chaudharyn kaveri eikä niinkään ohjaaja. Wambuin ja Chaudharyn yhteydenpito onkin jatkunut mentorointiohjelman jälkeen.

Mentorointiohjelma toteutettiin osana MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena -hanketta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea maahanmuuttajien työllistymistä kehittämällä mentoroinnin malleja ja käytäntöjä. Mentoroinnilla tarkoitetaan tässä hankkeessa työelämätaitojen ja -valmiuksien parantamiseen tähtäävää toimintaa.

Hankkeessa on laadittu konkreettisia työkaluja ja tehtäviä mentoroinnin tueksi. Mentorointisalkkuun koottujen harjoitteiden tavoitteena on palvella kumpaakin osapuolta ja mahdollistaa uuden oppiminen niin mentorille kuin aktorille.

Wambui ja Chaudhary harjoittelivat ohjeiden mukaan esimerkiksi hissipuhetta ja työhaastattelua.

Oman osaamisen pohdinnassa auttoi Osaamisen käsi -työkalu, jossa listataan omien tietojen ja taitojen lisäksi muun muassa omia kiinnostuksen kohteita, työ- ja elämänkokemuksia sekä kontakteja. Tulevaisuuden näkymät -­kysymysten avulla he kartoittivat omaa tulevaisuuttaan.

Chaudhary piti tärkeänä varsinkin työhaastattelun harjoittelemista. Valmennuksesta oli hyötyä jo keväällä, kun Chaudhary haki kesätyöpaikkaa. Hän tunsi saaneensa itsevarmuutta Wambuin kanssa tehdyn harjoituksen ansioista.

Wambui koki hyödyllisenä erityisesti ajankäyttötehtävän. Hän totesi oppineensa, mitkä asiat vievät hänen aikaansa, ja miten omaa aikaa kannattaa jakaa ja käyttää parhaiten.

Mentorointiohjelmaan osallistuneet kertoivat oppineensa paljon myös kulttuuritaustojen erilaisuudesta. Tästä on hyötyä, kun hoitotyön työyhteisöt muuttuvat yhä monikulttuurisemmiksi. Mentorit ja aktorit kokivat erilaisuuden rikkautena ja muihin kulttuureihin tutustumisen antoisana.

Luottamus, läsnäolo ja avoin mieli. Nämä ovat Wambuin mielestä mentoroinnissa keskeisintä.

Mentoroinnilla on Suomessa saatu hyviä tuloksia maahanmuuttajien työllistymisen tukemisessa.

Esimerkiksi Väestöliitto on toteuttanut koulutetuille maahanmuuttajanaisille suunnattua Womento-mentorointimallia, johon osallistui vuosina 2012–2014 noin 60 maahanmuuttaja-aktoria. Tutkimuksen mukaan heistä jopa 84 prosenttia pääsi prosessin aikana eteenpäin ammatillisella urallaan.

Maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden kohdalla vastaavaa tutkimusta ei ole tehty. MESH-hankkeesta saadut kokemukset ovat kuitenkin olleet myönteisiä.

Lahden yksikössä monen mentori–aktori-parin yhteydenpito on jatkunut kevään 2020 jälkeen. Kaikki mentorit ovat myös valmiita jatkamaan mentoreina seuraavassa ohjelmassa, jos vain aikataulut heille sopivat. LABissa suunnitellaan seuraavaa ohjelmaa kevääksi 2021.

Mentoreiden hankinnassa on auttanut Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry, joka haluaa tukea maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden sijoittumista työelämään opintojen jälkeen. Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry julkaisi jäsenilleen uutiskirjeen, jossa pyydettiin vapaaehtoisia ilmoittautumaan LABin ohjelmaan, ja tätä kautta mukaan saatiin yli puolet mentoreista.

Koronavirustilanne on aiheuttanut mentorointiohjelmalle haasteita, mutta ne eivät ole olleet ylitsepääsemättömiä. Verkon tapaamisissa vuorovaikutuksen elementtejä jää pois, mutta toisaalta kohtaaminen on usein spontaania ja myös helpompaa ajankäytön kannalta. LABin mentorointiohjelmassa moni mentori ja aktori asuivat eri paikkakunnilla.

Mentoroinnin monet hyödyt ovat tulleet hankkeessa esiin.

– Olisi ollut hyvä, jos itsellänikin olisi ollut mentori kun opiskelin sairaanhoitajaksi, Mary Wambui summaa.

Suuri merkitys. Mentorina toimineen sairaanhoitaja Mary Wambuin (vas.) tuki oli tärkeä voimavara opiskelija Rekha Chaudharylle.
Suuri merkitys. Mentorina toimineen sairaanhoitaja Mary Wambuin (vas.) tuki oli tärkeä voimavara opiskelija Rekha Chaudharylle.
Autenttinen sairaala­ympäristö. Simulaatio-ohjaaja Jukka Karjalainen, sairaanhoitaja Mary Wambui, opiskelija Rekha Chaudhary ja projektipäällikkö Marja Kiijärvi-Pihkala LABin Lahden kampuksen simulaatiotiloissa.
Autenttinen sairaala­ympäristö. Simulaatio-ohjaaja Jukka Karjalainen, sairaanhoitaja Mary Wambui, opiskelija Rekha Chaudhary ja projektipäällikkö Marja Kiijärvi-Pihkala LABin Lahden kampuksen simulaatiotiloissa.
Hyviä kokemuksia. Hoitoalan mentorointi­toimintaa kannattaa jatkaa, pohtivat sairaan­hoitaja Mary Wambui (vas.), lehtori Sari Lappalainen ja opiskelija Rekha Chaudhary.
Hyviä kokemuksia. Hoitoalan mentorointi­toimintaa kannattaa jatkaa, pohtivat sairaan­hoitaja Mary Wambui (vas.), lehtori Sari Lappalainen ja opiskelija Rekha Chaudhary.

Mentorointi maahan­muuttajien tukena

• MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena
-hankkeen päämääränä on tukea maahanmuuttajataustaisten osaajien sijoittumista ­suomalaisille työmarkkinoille.

• Hankkeen toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulun Lahden­ kampus, Tampereen ammattikoulu ja Turun ammattikorkeakoulu, joista viimeksi mainittu hallinnoi hanketta.

• Kansainvälisinä yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat KU Leuven, Economic House of Ostend ja Beyond the Horizon Belgiasta.

• Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke ­kestää vuoden 2021 loppuun.

• Keväällä 2020 LAB-ammattikorkeakoulun mentorointiohjelmaan osallistui 13 sairaanhoitaja–opiskelija-paria. Seuraava hoitoalalle suunnattu ohjelma alkaa keväällä 2021.

Plussat & miinukset

+ Mentorointi tukee maahanmuuttaja­taustaisten opiskelijoiden sijoittumista työelämään.

+ Työelämässä olevista sairaanhoitajista löytyi vapaaehtoisia mentoreita auttamaan opiskelijoita.

+ Myös mentorit kokivat saavansa hyötyä mentoroinnista.

– Epävarmuus tulevaisuudesta: miten toiminta organisoidaan, kun hankkeen rahoitus loppuu?

Mentorointi maahan­muuttajien tukena

• MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena
-hankkeen päämääränä on tukea maahanmuuttajataustaisten osaajien sijoittumista ­suomalaisille työmarkkinoille.

• Hankkeen toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulun Lahden­ kampus, Tampereen ammattikoulu ja Turun ammattikorkeakoulu, joista viimeksi mainittu hallinnoi hanketta.

• Kansainvälisinä yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat KU Leuven, Economic House of Ostend ja Beyond the Horizon Belgiasta.

• Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke ­kestää vuoden 2021 loppuun.

• Keväällä 2020 LAB-ammattikorkeakoulun mentorointiohjelmaan osallistui 13 sairaanhoitaja–opiskelija-paria. Seuraava hoitoalalle suunnattu ohjelma alkaa keväällä 2021.

Plussat & miinukset

+ Mentorointi tukee maahanmuuttaja­taustaisten opiskelijoiden sijoittumista työelämään.

+ Työelämässä olevista sairaanhoitajista löytyi vapaaehtoisia mentoreita auttamaan opiskelijoita.

+ Myös mentorit kokivat saavansa hyötyä mentoroinnista.

– Epävarmuus tulevaisuudesta: miten toiminta organisoidaan, kun hankkeen rahoitus loppuu?