Töissä.

Sairaanhoitajat kertovat tällä palstalla, mitä työelämässä tapahtuu.

Teksti TtM, lehtori Minna Perälä ja KM, lehtori Terttu Koskela, Oulun ammattikorkeakoulu;

TtM, opetuskoordinaattori Arja Laitinen, TtM, opetuskoordinaattori Anne Lukkari, TtT, dosentti, kliinisen hoitotieteen asiantuntija Tarja Pölkki, Oulun yliopistollinen sairaala, Lasten ja naisten tulosalue; TtT, tutkija Anne Korhonen, Hoitotyön tutkimussäätiö

Kuvat jaani föhr

Ahaa-elämys. Opiskelijoiden havainnointitutkimus kannusti heitä ottamaan vastuuta käsihygieniasta. Kuvassa Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija Raija Myllynen.
Ahaa-elämys. Opiskelijoiden havainnointitutkimus kannusti heitä ottamaan vastuuta käsihygieniasta. Kuvassa Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija Raija Myllynen.

Olet esimerkkinä

Opiskelijoiden tekemä käsihygieniahavainnointi osoitti, ettei henkilökunnan käsihygienia ole aina niin esimerkillistä. Opiskelija integroi käytännön harjoittelussa teoreettisen tiedon käytännön toiminnaksi.

Ohjattujen käytännön harjoittelujaksojen tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus integroida koulussa oppimaansa tietoa käytännön taidoiksi. Hoitohenkilökunnan esimerkki vaikuttaa opiskelijoiden esimerkiksi käsihygienian taitojen oppimiseen. Oppiminen ei tapahdu umpiossa, vaan myös havainnoimalla henkilökunnan käyttäytymistä, vuorovaikutuksessa ja oppimisympäristön normien kautta. Tämän vuoksi hoitohenkilökunnan antama hyvä käsihygieniakäytäntömalli on tärkeä ja konkretisoi näyttöön perustuvaa toimintaa tuleville ammattilaisille. Hyvällä käsihygienialla voidaan ehkäistä hoitoon liittyviä infektioita ja vähentää kustannuksia.

Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) lasten ja nuorten vastuuyksikkö aloittivat yhdessä Hoitotyön tutkimussäätiön kanssa hankkeen, jonka tarkoituksena oli kehittää opiskelijoiden näyttöön perustuvan toiminnan osaamista työelämän ja koulutuksen yhteistyössä. Opiskelijat havainnoivat käytännön harjoittelujaksolla hoitohenkilökunnan käsihygienian toteutumista. Harjoittelujakson jälkeisessä reflektiotilanteessa he kirjoittivat oppilaitoksessa esseet käsihygienian toteutumisesta. Tämä artikkeli kuvaa, millaisena hoitohenkilökunnan käsihygienia ilmeni hoitotyön opiskelijoille ohjatun harjoittelun aikana. Vastaukset analysoitiin sisällön analyysillä.

Opiskelijat tarkastelivat käsihygienian toteutusta tiedon, toteutuksen ja potilasturvallisuuden näkökulmista. Heidän mukaansa hoitohenkilökunnalla oli tietoa oikeaoppisesta käsihygieniasta, mutta tieto käsihygieniasta ei tarkoittanut sen noudattamista. Opiskelijat tunnistivat, että käsihygieniaan liittyvä koulutus näkyi henkilöstön käyttäytymisessä. He kiinnittivät huomiota myös henkilökunnan korujen käyttöön.

”Tietoa suurimmalla osalla on, mutta käytännössä käsihygienia ei tiedosta huolimatta niin hyvin toteudu.”

”Käsihygieniaan oli selvästi kiinnitetty jo huomiota osastolla, henkilökunnan kouluttaminen käsihygieniaan selvästi näkyi osastolla ja huomasi, että käsihygieniasta oli ollut osastolla kertausta, mutta täydennyskoulutusta tarvittaisiin vanhemmille hoitajille.”

”Työntekijöillä ei ollut sormuksia, käsikoruja, kelloja, pitkiä kynsiä tai kynsilakkaa”

Opiskelijoiden palautteissa tuli esille ohjeistuksen ja välineiden merkitys käsihygienian toteutumisessa. Ohjeita oli osastolla riittävästi, mutta desinfiointiaineen ja suojakäsineiden sijoittelu vaihteli eri osastoilla.

”Hoitajalla on kyllä tieto, että käsihygienia ja sen toteutuminen on tärkeä osa. Ja esim. käsienpesupaikoissa on selkeät ohjeet, milloin käytetään käsidesiä ja milloin pestään vedellä ja saippualla.”

Puutteelliseen käsihygieniaan liittyi opiskelijoiden mukaan monia tekijöitä, joista merkittävimpänä pidettiin kiirettä. Kiireen syynä oli riittämätön aika ja useat yhtäaikaiset tehtävät. Lisäksi käsihygienian toteutumiseen vaikuttivat hoitajan taustatiedot.

”Mahdollinen kiire.? Ei tullut vastaan tilannetta, jossa ei olisi ehtinyt tehdä kunnolla. Tekosyyt olivat useimmiten syynä.”

”…käsiä desinfioitiin oikeaoppisissa väleissä (ennen potilaskontaktia, ja sen jälkeen jne.), mutta melko harvoin näki yli 30 sekunnin desinfiointia. Olisi varmaan hyvä jokaisen hoitavan desinfioida kätensä sekuntikellon kanssa, jotta näkisi kuinka pitkä aika puoli minuuttia on.”

”Tietoa selvästi oli, mutta toteutus vaihteli. Huomasin, että nuoret ja vastavalmistuneet desinfioivat tunnollisimmin ja oikeaoppisesti. Vanhat hoitajat vaan ”hieras” käsiä yhteen ja hyvä.”

Opiskelijat pohtivat palautteissa potilasturvallisuutta vaarantavia asioita, kuten infektioiden leviämistä huonon käsihygienian seurauksena ja potilaan oikeutta saada turvallista hoitoa. Opiskelijat kävivät läpi lisäksi henkilökunnan asenteita ja työhön liittyvää vastuuta eettisestä näkökulmasta.

”Osastolla ihmeteltiin ja puhuttiin, miten jollakin voi olla infektio. Lisäksi oli myös infektion leviämistä huoneesta toiseen. Itse yhdistin näitä heti liian lyhyeen desinfiointiaikaan, vaikka toisaalta infektio voi olla myös lähtöisin potilaan omasta huonosta hygieniasta.”

”Huonolla käsihygienialla hoitaja siirtää bakteereja paikasta toiseen. Etenkin, kun henkilön elimistön puolustuskyky on heikko, voi tavallinenkin bakteeri olla vaarallinen. ”

”Jokaisella hoitajalla tulisi olla aseptinen omatunto, ja heidän tulisi noudattaa hyvää käsihygieniaa.”

Perhehoitotyön jaksolla käytännön harjoittelussa tehty käsihygienian havainnointi näkyi opiskelijoiden esseissä. Havainnointi auttoi opiskelijoita tunnistamaan hyvän käsihygienian tunnuspiirteitä, mutta myös sen puutteita. Lisäksi opiskelijat yhdistivät käsihygienian hoidon eettisiin periaatteisiin.

Tulokset antavat aihetta pohtia henkilökunnan roolia toimia esimerkkinä. Asia on sikäli merkityksellinen, että opiskelijat ottavat helposti mallia henkilöstön toiminnasta, jolloin oppilaitoksessa opitut asiat hyvästä käsihygieniasta saattavat unohtua. On helppo sosiaalistua työympäristöön ja kokeneiden esimerkkiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että työyksiköt pohtivat ammatillista vastuutaan olla tuleville hoitotyön ammattilaisille esimerkkinä, kun kyseessä on hyvien ja näyttöön perustuvien työtapojen noudattaminen.

Ahaa-elämys. Opiskelijoiden havainnointitutkimus kannusti heitä ottamaan vastuuta käsihygieniasta. Kuvassa Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija Raija Myllynen.
Ahaa-elämys. Opiskelijoiden havainnointitutkimus kannusti heitä ottamaan vastuuta käsihygieniasta. Kuvassa Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija Raija Myllynen.
Ohjeista lipsutaan. Työpaikoilla oli tietoa käsihygieniasta, mutta se ei aina tarkoittanut ohjeiden noudattamista.
Ohjeista lipsutaan. Työpaikoilla oli tietoa käsihygieniasta, mutta se ei aina tarkoittanut ohjeiden noudattamista.
Stop infektioille.  Käsihygienialla voidaan estää hoitoon liittyvien infektioiden leviämistä.
Stop infektioille. Käsihygienialla voidaan estää hoitoon liittyvien infektioiden leviämistä.
Melko harvoin näki yli 30 sekunnin desifiointia.
Melko harvoin näki yli 30 sekunnin desifiointia.
Varaa aikaa. Käsidesi ei auta, jos desinfektioaika on liian lyhyt, muistuttaa sairaanhoitajaopiskelija Pasi Honka.
Varaa aikaa. Käsidesi ei auta, jos desinfektioaika on liian lyhyt, muistuttaa sairaanhoitajaopiskelija Pasi Honka.
Opeta oikein.  Sairaanhoitajaopiskelijat Pasi Honka ja Raija Myllynen uskovat henkilöstön esimerkin vaikuttavan opiskelijoiden oppimiseen.
Opeta oikein. Sairaanhoitajaopiskelijat Pasi Honka ja Raija Myllynen uskovat henkilöstön esimerkin vaikuttavan opiskelijoiden oppimiseen.

Käsihygienia opiskelijoiden näkökulmasta

• Käsihygienia on vaikuttava keino estää hoitoon liittyvien infektioiden leviämistä, ja se on osa potilasturvallisia käytäntöjä.

• Opiskelijoiden näkökulmasta tarkasteltuna suurimmalla osalla hoitohenkilökuntaa on tietoa, mutta käytännössä käsihygienia ei toteudu toivotulla tavalla.

• Käsihygienian kehittäminen yksiköissä edellyttää, että tunnistetaan nykytila ja siinä esiintyvät haasteet.

• Henkilöstön esimerkki vaikuttaa opiskelijoiden käsihygienian oppimiseen.

• Käsihygienian toteutumisesta osastoilla voidaan edistää henkilökunnan koulutuksella.

• Käsihygienian havainnointi tekee sen näkyväksi opiskelijoille.

Plussat & miinukset

+ Opiskelijat oppivat ja sitoutuivat havainnoimaan.

+ Vastuun ottaminen omasta käsihygieniasta vahvistui.

+ Opiskelijat ymmärsivät käsihygienian merkityksen potilasturvallisuudelle.

+ Käsihygienian havainnointi sai opiskelijat pohtimaan työhön liittyvää vastuuta myös eettisestä näkökulmasta.

− Opiskelijoilla oli vaikeuksia löytää paikkaa ja aikaa havainnointiin.

− Haasteena kiireinen hoitoympäristö.

− Hoitajat väheksyivät opiskelijan havainnointia.

Käsihygienia opiskelijoiden näkökulmasta

• Käsihygienia on vaikuttava keino estää hoitoon liittyvien infektioiden leviämistä, ja se on osa potilasturvallisia käytäntöjä.

• Opiskelijoiden näkökulmasta tarkasteltuna suurimmalla osalla hoitohenkilökuntaa on tietoa, mutta käytännössä käsihygienia ei toteudu toivotulla tavalla.

• Käsihygienian kehittäminen yksiköissä edellyttää, että tunnistetaan nykytila ja siinä esiintyvät haasteet.

• Henkilöstön esimerkki vaikuttaa opiskelijoiden käsihygienian oppimiseen.

• Käsihygienian toteutumisesta osastoilla voidaan edistää henkilökunnan koulutuksella.

• Käsihygienian havainnointi tekee sen näkyväksi opiskelijoille.

Plussat & miinukset

+ Opiskelijat oppivat ja sitoutuivat havainnoimaan.

+ Vastuun ottaminen omasta käsihygieniasta vahvistui.

+ Opiskelijat ymmärsivät käsihygienian merkityksen potilasturvallisuudelle.

+ Käsihygienian havainnointi sai opiskelijat pohtimaan työhön liittyvää vastuuta myös eettisestä näkökulmasta.

− Opiskelijoilla oli vaikeuksia löytää paikkaa ja aikaa havainnointiin.

− Haasteena kiireinen hoitoympäristö.

− Hoitajat väheksyivät opiskelijan havainnointia.